تقویم آموزشی

se3
se2
se1
se0
se0
se1
se2
se3

خردادماه

 
شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1

 

 

2 3 4 5 6

MEL

7

ATL & CRS

8

 

 

9

Part-145

10

Part-145

11

Part-145

12

Part-145

NDT(PT)

13

SMS Level 1

NDT(PT)

14

SMS Level 1

15

FTS

 

16 17

FTS

18 19

NDT(MT)

FTS

20

NDT(MT)

21

FTS

22

Part-M

 

23

Part-M

24

Part-M

25

Part-M

Human Factor

26

SMS Level 1

 

27

Human Factor

AD/SB

28

SMS Level 1

29

Human Factor

 

30 31

Human Factor

 

 • در دوره هایی که آزمون نهایی دارند پس از کسب حداقل نمره گواهینامه معتبر از دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری اعطا خواهد شد.
 • در صورت عدم کسب نمره قبولی در آزمون پایان دوره، گواهی حضور اعطا می گردد.
 • جهت ثبت نام در دوره های تست های غیر مخرب PT و MT از عدم اختلات بینایی در تشخیص رنگ ها (کوررنگی) اطمینان حاصل فرمایید؛ در طول دوره نیز این تست انجام خواهد شد.
 • حتما بخش قوانین سایت را مطالعه فرمایید.

تیرماه

 

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1

 

 

 

2 3 4
5

 

 

6 7 8 9 10 11
12

 

 

13 14 15 16 17 18
19

 

 

20 21 22 23 24 25
26

 

 

27 28 29 30 31

مرداد ماه

 

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1

 

 

2

 

 

3 4 5 6 7 8
9

 

 

10 11 12 13 14 15
16

 

 

17 18 19 20 21 22
23

 

 

24 25 26 27 28 29
30

 

 

31

شهریور ماه

 

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1 2 3 4 5

 

 

6 7 8 9 10 11 12

 

 

12 13 14 15 16 17 18

 

 

19 20 21 22 23 24 25

 

 

26 27 28 29 30 31

 

 

مهر ماه

 

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1 2

 

 

3 4 5 6 7 8 9

 

 

10 11 12 13 14 15 16

 

 

17 18 19 20 21 22 23

 

 

24 25 26 27 28 29 30

 

 

آبان ماه

 
شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1

 

 

2 3

 

4

 

 

5

 

6

 

7

ATL & CRS

8

 

 

9

 

10

 

11

CR3

12

CR3

(NDT(PT

13

CR3

(NDT(PT

14

CR3

DG

15

FTS

 

 

16

FTS

17

FTS

18

FTS

19

SMS L1

20

SMS L1

21

SMS L1

Basic Navigation

22

Human Factor

 

 

23

Human Factor

24

Human Factor

25

Human Factor

26

(NDT(MT

27

NDT(MT

28

FDM

 

29

 

 

30
 • در دوره هایی که آزمون نهایی دارند پس از کسب حداقل نمره گواهینامه معتبر از دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری اعطا خواهد شد.
 • در صورت عدم کسب نمره قبولی در آزمون پایان دوره، گواهی حضور اعطا می گردد.
 • جهت ثبت نام در دوره های تست های غیر مخرب PT و MT از عدم اختلات بینایی در تشخیص رنگ ها (کوررنگی) اطمینان حاصل فرمایید؛ در طول دوره نیز این تست انجام خواهد شد.
 • حتما بخش قوانین سایت را مطالعه فرمایید.

آذر ماه

 

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1

part145

 

2

part145

3

part145

4

part145

MEL

5

part145

Metar & TAF

6

part M

 

7

part M

8

part M

9

part M

10

(NDT(PT

11

(NDT(PT

12

inspection technique

13

 

 

14

CR3

15

CR3

16

CR3

17

CR3

 

18

SMS L1

19

SMS L1

ATL & CRS

20

SMS L1

FTS

21

FTS

22

FTS

23

FTS

24

(NDT(MT

25

(NDT(MT

26

FDM

27

Human Factor

 

28

Human Factor

29

Human Factor

30

Human Factor

 • در دوره هایی که آزمون نهایی دارند پس از کسب حداقل نمره گواهینامه معتبر از دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری اعطا خواهد شد.
 • در صورت عدم کسب نمره قبولی در آزمون پایان دوره، گواهی حضور اعطا می گردد.
 • جهت ثبت نام در دوره های تست های غیر مخرب PT و MT از عدم اختلات بینایی در تشخیص رنگ ها (کوررنگی) اطمینان حاصل فرمایید؛ در طول دوره نیز این تست انجام خواهد شد.
 • حتما بخش قوانین سایت را مطالعه فرمایید.

دی ماه

 

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1

 

 

2 3
4

 

 

5 6 7 8 9 10
11

 

 

12 13 14 15 16 17
18

 

 

19 20 21 22 23 24
25

 

 

26 27 28 29 30

بهمن ماه

 

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1

 

 

2

 

 

3 4 5 6 7 8
9

 

 

10 11 12 13 14 15
16

 

 

17 18 19 20 21 22
23

 

 

24 25 26 27 28 29
30

 

 

اسفند ماه

 

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1

 

 

2 3 4 5 6
7

 

 

8 9 10 11 12 13
14

 

 

15 16 17 18 19 20
21

 

 

22 23 24 25 26 27
28

 

 

29