بسته پایه

ما تازه شروع کرده ایم

25000 تومان
 • دسترسی کامل
 • مستندات
 • مشتریان پشتیبانی
 • آپدیت رایگان
 • دامنه های نامحدود

بسته حرفه ای

ما تازه شروع کرده ایم

45000 تومان
 • دسترسی کامل
 • مستندات
 • مشتریان پشتیبانی
 • آپدیت رایگان
 • دامنه های نامحدود

تیم استادیر

ما تازه شروع کرده ایم

299000 تومان
 • دسترسی کامل
 • مستندات
 • مشتریان پشتیبانی
 • آپدیت رایگان
 • دامنه های نامحدود

این برای چه کسی است؟

چگونه می توانم مطالب جدید / پیشنهادات جدید را پیشنهاد کنم؟

دوره های هوانوردی و هوافضایی

آیا می توانم فایل های پروژه را برای یک دوره دانلود کنم؟

دوره های هوانوردی و هوافضایی اکادمی پرواز چکاوک